info@carnivalnews.net

Käytetyt kännykät käyttöön tai kiertoon: suomalaiset painottavat yritysten vastuuta keräyspaikkojen lisäämiseksi

It-palveluyhtiö Atean tekemän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisesti mobiililaitteiden uusiokäyttöön. Kysyttäessä parhaista keinoista nostaa mobiililaitteiden kierrätysastetta näkyy, että yritysten yhteiskuntavastuu koetaan tärkeäksi: kaksi kolmesta (66 %) vastaajista piti työpaikalle tuotavaa keräyspistettä parhaana tai toiseksi parhaana keinona kierrätysasteen nostamiseksi. Eniten paras-mainintoja sai 10 euron palautuskorvaus: 68 % kyselytutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, että raha on paras kannustin. Myös tiedotus koetaan tärkeäksi.

Ylipäätään kierrätys koetaan positiivisena: neljä kymmenestä vastaajasta (41 %) on valmis hankkimaan käytetyn puhelimen tai tabletin omaan käyttöön. Suosituin peruste (69 %) käytetyn laitteen hankinnalle on halvempi hankintahinta. Yli puolelle suomalaisista (55 %) ympäristöarvot olivat merkittäviä syitä sille, miksi he ovat hankkineet tai voisivat hankkia käytetyn mobiililaitteen.

– Ympäristölle paras vaihtoehto on, että mobiililaitteella olisi mahdollisimman pitkä elinkaari. Jotta puhelimella olisi mahdollisimman suuri käyttöarvo, se pitäisi saada nopeasti uuteen kotiin. Kierrätysasteen nostamiseksi pitää alkaa tehdä määrätietoisesti töitä ja siinä yrityksillä voi olla merkittävä rooli, vetoaa Atea Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Sihvonen.

Työnantajien aktivoituminen kierrättämisessä voisi tutkimuksen tulosten perusteella olla toimiva keino nostaa laitteiden kierrätysastetta. Vastaajista 80 % koki erittäin tai melko tärkeäksi, että työpaikoilla tarjottaisiin kierrätysmahdollisuus käytöstä poistetuille elektronisille laitteille.

Kierrätystiedon lisäämiselle on tarvetta – e-jätteen kierrätys ei ole yleistynyt kuudessa vuodessa

Tietämys laitteiden kierrätysmahdollisuuksista on selkeästi puutteellista. Yli kolmannes (37 %) ilmoitti jättävänsä laitteet kierrättämättä, koska ei tiedä, minne ne voi viedä. Vastaavasti yli puolet vastaajista (58 %) piti parempaa tiedottamista kierrätyspaikoista erittäin hyvänä tai hyvänä vaihtoehtona helpottaa kierrättämistä. Kyselytutkimuksen mukaan Suomessa jopa kaksi kolmasosaa (66 %) jättää laitteet kierrättämättä.

Mobiililaitteiden kierrätystä ja siihen liittyviä asenteita on tutkittu aiemmin myös Oulun yliopistossa.

– On huolestuttavaa, että mobiililaitteiden kierrätysaste on edelleen samalla tasolla kuin runsas kuusi vuotta sitten. Ihmisten tietoisuutta keräysverkostosta, erilaisista palautusmahdollisuuksista ja vanhojen laitteiden käsittelykäytäntöjä tulisi lisätä. Näin tietoturvaan liittyvät pelot hälvenisivät ja luottamus järjestelmää kohtaan lujittuisi. Aktiiviset toimenpiteet, kuten keräyskampanjat, olisivat myös paikallaan kuluttajien tietoisuuden parantamiseksi, pohtii väitöskirjan aiheesta julkaissut tutkijatohtori Jenni Ylä-Mella.

Yksi tapa lisätä vanhojen laitteiden käyttöastetta olisi tarjota mahdollisuus hyvän tekemiseen: Valtaosa (82 %) ihmisistä olisi valmis antamaan laitteensa hyväntekeväisyyteen tai antamaan sille uuden elämän oppilaitoksessa, kunhan puhelimet tyhjennetään luotettavasti.

Taustatietoa kyselytutkimuksesta:

Suomalainen it-palveluyritys Atea selvitti kyselytutkimuksessa, miten suomalaiset kierrättävät mobiililaitteensa. Tavoitteena oli kartoittaa mobiililaitteiden kierrätyksen yleisyyttä sekä kierrätykseen liittyviä asenteita ja toiveita. Tässä kyselytutkimuksessa mobiililaitteella tarkoitetaan kännykkää tai tablettia.  Kysely tehtiin marras–joulukuussa 2019, ja siihen vastasi 743 ihmistä. Kysely lähetettiin laajasti Atean sidosryhmille.

Vastaa