info@carnivalnews.net

Huippujohtajien usko mahdollisuuteen vaikuttaa ilmastonmuutokseen on noussut huimasti

Maailman suuryritysten johtajien usko omiin mahdollisuuksiinsa myötävaikuttaa ilmastonmuutokseen on viisinkertaistunut kahdessa vuodessa. Puolet yritysjohtajista nostaa ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisen tärkeimmäksi yhteiskunnalliseksi tavoitteekseen 2000-luvulla. Pohjoismaissa yritysjohtoa mietityttää erityisesti raaka-aineiden riittävyys ja toimitusketjuihin liittyvät riskit.

Maailman suurimpien yritysten johtajat ovat muuttaneet merkittävästi suhtautumistaan ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Vielä kaksi vuotta sitten ainoastaan 10 % yritysten avainhenkilöistä uskoi, että yritykset voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisesti ympäristön kestävään kehitykseen. Tänä vuonna lähes puolet (48 %) johtajista näkee, että ilmastonmuutoksen hallinta on nykysukupolven yritysjohdon tärkein vastuu. Samanaikaisesti lähes 90 % suuryritysten johtajista pelkää, että ilmastomuutoksella on kielteisiä vaikutuksia yritysten liiketoimintaan.

Tämä selviää Deloitten kattavasta suuryritysten ylimmän johdon näkemyksiä luotaavassa neljännen teollisen vallankumouksen kyselytutkimuksesta.

Hyvistä aikeista konkreettisiin ilmastotekoihin

Yrityksissä koetaan yhä enemmän yhteiseksi vastuuksi löytää ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin, ja samalla yhteiskunnallinen vaikuttavuus nähdään liiketoiminnan välttämättömyytenä ja myös mahdollisuutena. ”Tutkimuksen mukaan yritykset menestyvät merkittävästi paremmin silloin, kun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden merkitys huomioidaan yrityksen strategiassa. Useat keskeiset sidosryhmät odottavat yrityksiltä vahvistuvaa tasapainoa sekä taloudellisissa että yhteiskunnallisissa tuloksissa”, sanoo Deloitten toimitusjohtaja Tomi Pitkänen.

Kaksi kolmasosaa yritysjohtajista kertoo yrityksensä tehneen aloitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – esimerkiksi vähentämällä matkustamista ja muovien käyttöä – ja toinen kolmasosa yrityksistä suunnittelee tekevänsä niin. Yli 90 prosenttia suuryritysten johtajista sanoo, että heidän johtamillaan yrityksillä on kestävän kehityksen aloitteita jo olemassa tai suunnitteilla.

”Yritysjohtajien suhtautumisessa vastuullisuuskysymyksiin on tapahtunut lyhyessä ajassa merkittävä muutos. Tästä tuore esimerkki on Amazonin perustajan ja toimitusjohtajan Jeff Bezosin miljardien eurojen henkilökohtainen lahjoitus ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan. Tällaiset paljon näkyvyyttä saavat kampanjat toimivat hyvänä kimmokkeena myös muiden liikemaailman vaikuttajien suuntaan muuttaa hyvät aikomukset konkreettisiksi teoiksi”, Pitkänen sanoo.

Raaka-aineiden riittävyys huolestuttaa Pohjoismaissa

Tutkimuksen mukaan yli 70 % pohjoismaisista yritysjohtajista on huolissaan raaka-aineiden saatavuudesta ja riittävyydestä (globaalisti 61 %) ja lähes puolet toimitusketjuihin liittyvistä riskeistä. Tätä tukee myös Deloitten Elinkeinoelämän keskusliitolle tekemä tuore selvitys, jonka mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi suomalaisten yritysten toimintaympäristöön kuten raaka-aineiden riittävyyteen, logistiikkareitteihin ja tuotannon sijoittumiseen.

Ulkomaisista raaka-aineista riippuvaiset yritykset ovat erityisen haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen aineellisille riskeille. Eri maanosissa tapahtuvat olosuhteiden muutokset voivat vaikuttaa raaka-aineiden toimitusvarmuuteen toimitusketjuissa ja nostaa kustannuksia. Uusiutumattomien raaka-aineiden ylikuluttamisen jatkuessa nykyistä vauhtia, nousee niiden hinta myös niukkuuden vuoksi.

”Toisaalta Suomen houkuttelevuus sijoitusympäristönä voi kasvaa tulevaisuudessa maamme luonnonympäristön suhteellisen vakauden takia. Lisäksi kiertotalous avaa jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja suomalaisten yritysten toimitusvarmuus voi nousta vientivaltiksemme”, Pitkänen uskoo.

Tutkimuksesta:

Deloitte kartoitti kolmannen kerran C-tason johtajien näkemyksiä neljännestä teollisesta vallankumouksesta kyselytutkimuksella ”Deloitte 2020 Industry 4.0 Readiness Survey”, johon osallistui 2029 eri toimialojen C-tason yritysjohtajaa 19 eri maasta eri puolilta maailmaa. Pohjoismaista vastaajia oli 165 ja Suomesta tutkimukseen osallistui 20 suuryritysten ylempää johtajaa. Vastaajista kaikki yrityspuolen edustajat toimivat organisaatioissa, joiden liikevaihto on yli 500 miljoonaa dollaria ja näistä puolella liikevaihto oli yli 5 miljardia. Kyselytutkimus tehtiin heinä-syyskuussa 2019, ja tämän lisäksi suoritettiin yksilöhaastatteluja toimialajohtajille. Deloitte julkaisi tutkimuksen maailman talousfoorumissa Davosissa tammikuussa 2020.

Vastaa